Sepet

Mağaza Sözleşmesi

 SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

 

1.      TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:111/8 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan ALDOSTUM E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. (“ALDOSTUM”) ile diğer taraftaimza sayfasında kaşesibulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ALDOSTUM ve Satıcıayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

 

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan ALDOSTUM hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar,  ek diğer tümdokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıolacaktır.  Şöyle ki;  Satıcı,  ALDOSTUM tarafındanyönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, ALDOSTUM da Satıcı’nın kendisineödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

 

 Satıcı, işbu Sözleşme ile ALDOSTUM’u, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin ALDOSTUM’a yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını,  ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

2.      TANIMLAR

 

Platform:

Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları ALDOSTUM’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler “in sunulmakta olduğu www.aldostum.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcutolan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

 

Hizmet/Hizmetler:

Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla ALDOSTUM tarafından Platform’da sunulan;        ilan yayınlama,        satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

 

Alıcı:

Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçekveya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

 

Satıcı:

Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

 

İşgünü:

Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

 

 

3.      TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a.       Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ALDOSTUM’un Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

b.      Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. ALDOSTUM’un mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle ALDOSTUM’un herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

c.       Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

d.      Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ALDOSTUMile tam birliği içindeolmayı ve bununiçin gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALDOSTUM münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

e.       Görsellerin Satıcı tarafından ALDOSTUM’a verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın ALDOSTUM’a 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f.        Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı;  bu bilgi ve belgeleribaşta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde ALDOSTUM’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.      Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

h.      Satıcı,  Tedarikçi Platform’aüye olduğu esnada bir kullanıcıadı ve şifre oluşturacak;  profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisizişlem olduğundan kaynaklıolarak geçersizliğini ileri sürm e hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak TedarikçiPortaldeALDOSTUM aleyhine veya zararına işlemyapılması halinde;  Satıcı,  ALDOSTUMun bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

i.        ALDOSTUM, Satıcıtarafından Üyelik işlemiesnasında ve Üyelik boyuncatemin edilen şahsi ve ticaribilgileri güvenli bir ortamdasaklayacaktır. ALDOSTUM, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereğigibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla ALDOSTUM’un ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin ALDOSTUM tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

j.        Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik,materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program,virüs, yazılım, lisansızürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ALDOSTUM tarafından talep edilen önlemleriderhal almayı kabul,beyan ve taahhüt eder.

k.      ALDOSTUM Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla ALDOSTUM, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

l.        Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına ALDOSTUM tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlıolarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.

m.    Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumluolacaktır. ALDOSTUM, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşmekoşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda ALDOSTUM’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talepetmemeyi kabul, beyan ve taahhüteder. İşbu madde hükmüneaykırılık halinde, ALDOSTUM’un herhangibir ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflıfesih haklı saklıdır.

n.      Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, ALDOSTUM’un işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışınıyaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

o.      Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platformüzerinden sözleşme akdedecekve sadece Platformüzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışındailetişime geçme ve/veyaAlıcı’nın Platformdışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı ALDOSTUM’un bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır.

p.      ALDOSTUM tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha ALDOSTUM platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

q.      Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün vehizmetle ilgili fatura veya perakendesatış fişi düzenlemek zorundadır.  Satıcı ; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle ALDOSTUM’un uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi,resim, harç dâhilfakat bunlarla sınırlıolmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

r.        Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve ALDOSTUM tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler ALDOSTUM tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflarca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın ALDOSTUM fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez.

s.       Satıcı Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde ALDOSTUM’un yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı aksi halde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarındacezai şart ödemeyikabul, beyan ve taahhüt eder.

t.        Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul KıymetMutabakat Sistemleri, ÖdemeHizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmaküzere yürürlükteki tüm mevzuata uygunhareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışıyasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, ALDOSTUM’un bu hususta herhangibir sorumluluğu bulunmadığını, ALDOSTUM’u her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde ALDOSTUM’un uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

u.      Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)  anlamında sınai mülkiyet unsurlarının,  i)  kendisine ait olduğunu;  veya ii)  bu ürünleri Alıcı’yasatma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişilertarafından piyasayasunulmuş orijinalolduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygunşekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuuyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisiolduğunu ve/veya ürünleries er sahibinin rızası ile Platform’da satışasunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, ALDOSTUM’un ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, ALDOSTUM’a ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriyedoğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal ALDOSTUM’a temin edeceğini aksi halde ALDOSTUM’un Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

v.      ALDOSTUM tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı ALDOSTUM’a 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarındacezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, ALDOSTUM’un bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup, ALDOSTUM’un işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

w.    Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veyasahibi ve/veya hak sahibi olduğutüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın ALDOSTUM tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, ALDOSTUM’un işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta6769 s ayılı Sınai MülkiyetKanunu olmak üzere anılanmarkalar ve bunlarınkullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

x.      Platform’dan satışasunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı,Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebide dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması HakkındaKanun ve ilgiliyasal mevzuata uygun olarak süresindekarşılamayı kabul, beyanve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini ALDOSTUM’a 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, ALDOSTUM tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını ALDOSTUM’a iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde ALDOSTUM tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. ALDOSTUM işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

y.      Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

z.       Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde ALDOSTUM uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. ALDOSTUM bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

4.      SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da ALDOSTUM tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcıile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ALDOSTUMişbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

 

5.       SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ALDOSTUM, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmayadevam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halindeSatıcı

15     (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her hangi bir tazminat

Ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

6.       GİZLİLİK

a.       Taraflara ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya s özlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

b.      Taraflar, zorunluhallerde ve işin doğası gereğiçalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbuSözleşme yükümlülüklerine aykırıdavranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 

7.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a.       Satıcı veri işleyen sıfatı ile ALDOSTUM ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceğiher hangi bir kişisel verinin,kişisel verilerinişlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uyg un olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.      Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra SatıcıALDOSTUM adına elde etme, kaydetme,depolama ve muhafaza etme de dâhil olmak üzereherhangi bir şekilde işleyebileceği her tür kişiselveri ile ilgili olarak;

                                                              i.      Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ALDOSTUM’un tüm talimatlarına uygun olarak hareketetmeyi, ALDOSTUM’un belirttiği amaç dışındanherhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

                                                            ii.      Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu 7. Maddedeki Yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

                                                          iii.      Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak ALDOSTUM’un menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikâyetler de dâhil olmak üzere) konusunda ALDOSTUM’u derhal bilgilendirmeyi ve gerekligörülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteğiALDOSTUM’a vermeyi ve ALDOSTUM ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak ALDOSTUM tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

                                                          iv.      İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

8.      SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılıfesih ihbarında bulunmakkaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

 

9.       MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geçveya eksik ifa etme veyaifa etmemenedeniyle sorumlu olmayacaklardır.  Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altındatazminat talep edilemeyecektir.  Mücbir sebep terimi;  doğal afet,  isyan,  savaş,  grev, siber saldırı, iletişimsorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme ’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11.  DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’ den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ALDOSTUM’un yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekildeüçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ALDOSTUM’un yazılı izni olmaksızın yapılantemlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

 

12.  KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda ALDOSTUM’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.  DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar taraflarca yarı yarıya karşılanacaktır.

 

 

14.   BİLDİRİM

Satıcı ve ALDOSTUM,Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisnaolup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlıadresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

 

15.  BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup;  Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’ de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 

16.   YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihtegeçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

 

EKLER:

EK1: Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal Şartlar

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu

 

ALDOSTUM E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SATICI

 

 

EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

        Vergi Levhası Fotokopisi

        Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

        İmza SirküleriFotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel FaaliyetBelgesinin Aslı

 

 Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:

        Ortaklık Sözleşmesi / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

        Faaliyet Belgesi

        İmza Sirküleri

        Vergi Levhası

 

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ALDOSTUM’da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde ALDOSTUM’a iletmekle yükümlüdür.

 

 EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

 

1. Airbag ve ekipmanları

2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

3. Alkollü içecekler

4. Askeri teçhizat

5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

6. Canlı hayvan

7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11. Dinleme cihazları

12. Emniyet kemeri adaptörü

13. Hisse senedi, tahvil, bono

14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15. İnsan ve diğer canlı organları

16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

19. Kültür ve tabiat varlıkları

20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22. Pornografik içerikli malzemeler

23. Promosyon ürünleri

24. Radar detektörleri

25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26. Resmi kıyafetler ve üniformalar

27. Sahte veya replika ürünler

28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29. Şans oyunları biletleri

30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31. Telif hakkını haiz ürünler

32. Telsiz ve komünikasyon cihazları

33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36. Uyuşturucu maddeler

37. Ürün özelliği taşımayan satışlar

38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41. Yasaklı hayvan türleri

42. Yasaklı yayınlar

 

 

EK-3: Finansal Şartlar

 

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır.

 

Satıcı, mücbirsebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhütettiği sürede Alıcı’yaulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde teslim etmediği her ürün başına aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını, gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, ayıplı, hasarlı, eksik ve benzeri) gereği gibi teslim edemediği her bir ürün başına 10 TL ceza tutarlarını ödeyecektir. ALDOSTUM işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 

Ürün Bedeli

Ürün Başına Hediye Çekiye Tutarı

500 TL altı

25 TL

500 TL ve üzeri

50 TL

1000 TL ve üzeri

Ürün bedelinin %5’i

 

ALDOSTUM tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dâhil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. ALDOSTUM kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 

 Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, ALDOSTUM tarafından, Platform’dan duyurulan vade gününü takip eden ALDOSTUM’un ilk ödeme günündeSatıcı’ya ödenecektir. ALDOSTUM, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işleme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir. ALDOSTUM tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halindeSatıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

 

Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden ALDOSTUM’un sorumluluğu olmayacaktır.

 

 Diğer Şartlar:

 

        Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde ALDOSTUM’un herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde taraflarca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.

        Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürününzayi olması ve/veyaüründe hasar meydanagelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, ALDOSTUM’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, ALDOSTUM’u en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ALDOSTUM üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda ALDOSTUM’un herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

        Ürünlerin taşımasının ALDOSTUM tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firmasıtarafından taşınması sırasındameydana gelen zarar tutarında mutabıkkalınması ve bu durumunlikit delillerle ispat edilmesi halindeyalnızca böyle bir durumda ALDOSTUM’a taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve ALDOSTUM’un lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, ALDOSTUM’un bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan ALDOSTUM’a fatura kesmesi halinde ALDOSTUM’un bu faturayı 10 (on) günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, ALDOSTUM’un böyle bir durumdaödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, ALDOSTUM’a herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde ALDOSTUM tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        Satıcı’nın, ALDOSTUM’un herhangi bir suretleduyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Gecikilen Gün

Cezai Şart Tutarı

1 veya 2 gün

5 TL

3 veya 4 gün

10 TL

5 gün

15 TL

 

        Satıcı’nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar ’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platform üzerindeniptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerinegetirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, ALDOSTUM derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabınaiptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına yukarıda belirtilen tutarları ve ürün başına 50 TL cezai şartı talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak ALDOSTUM’un bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen ürünü kargoya verme süresinde ürünü kargoya verememesi halinde yukarıdaki tabloya göre ürün başına hesaplanacak cezai şart tutarını talep etme hakkına sahiptir. ALDOSTUM ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkınasahiptir.

        Satıcı’nın cari hesapta ALDOSTUM’a herhangi bir sebeple borçlu olması halinde ALDOSTUM’un, Satıcı’nın işbu Sözleşme’ den doğanalacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisibulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının ALDOSTUM nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, ALDOSTUM’un alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ALDOSTUM’un aşağıda belirtilen banka hesabınaödeyecektir.

        Vade farkı ve kargo faturası ALDOSTUM tarafından Alıcı’ya kesilecek olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları ALDOSTUM tarafından Satıcı’ya faturaedilecektir.


EK-4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

 

ALDOSTUM E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ALDOSTUM”) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri ALDOSTUM tarafından işlenmektedir.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında ALDOSTUM veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile ALDOSTUM;   kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine,   yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

 

KişiselVerilerin Toplanma Yöntemi:  Kişisel verileriniz;  Platform aracılığıylayazılı,  sözlü yada elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

ALDOSTUM Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

 

Kanun’un 11.  Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları:  ALDOSTUMa başvurarak;  a) kişiselverilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişiselverilerinizin yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı

3. kişileri bilme, d) kişiselverilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişiselverilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesinedeniyle aleyhinize bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, ALDOSTUM ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ALDOSTUM’un meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.

MUVAFAKATNAME

 

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılansözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.